fbpx

Voorwaarden

Divinho – Portugees wijnhuis Eikakkerhoeven 3 5242KJ Rosmalen info@divinho.nl Kamer van Koophandel nummer 59589515 BTW nummer is 077338479B01 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Divinho. Afwijkingen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn. 2. De leveringsvoorwaarden zijn voor ieder toegankelijk en opgenomen in de website van Divinho. Op verzoek wordt u een exemplaar toegezonden. 3. Divinho verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar. 4. Alle aanbiedingen van Divinho zijn vrijblijvend. Divinho behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden. 5. Indien u niet tevreden bent over een artikel kunt binnen 2 weken na de levering de niet aangebroken flessen retourneren naar Divinho en ontvangt u de waarde van de geretourneerde goederen terug (“niet goed, geld terug”). U dient zelf zorg te dragen voor het retourneren in goede staat van de goederen naar Divinho. 6. Alle prijzen zijn in euro’s en worden duidelijk op de website vermeld. Op de website zijn de prijzen inclusief BTW en exclusief bezorgkosten . 7. Betaling van de goederen kan uitsluitend contant bij aflevering. . 8. Voor zakelijke afnemers en voor het bestellen van geschenkartikelen zijn in overleg andere betalingsvoorwaarden mogelijk. U kunt hierover contact opnemen per e-mail. 9. Bij het plaatsen van een bestelling via de website ontvangt de afnemer een e-mail met op het door hem/haar opgegeven bestelling via het opgegeven e-mail adres. 10. Indien andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen en de betalingstermijn wordt overschreden, is Divinho gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 2% per maand aan de afnemer in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gerekend. 11. Indien een afnemer ook na het versturen van een herinnering niet of niet volledig vóór de in de herinnering gestelde datum van betaling heeft betaald heeft Divinho het recht om haar buitenrechtelijke (incasso-) kosten aan de afnemer in rekening te brengen. 12. Leveringen zijn mogelijk binnen Nederland. De bezorgingregeling is opgenomen in de website van Divinho. 13. Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door Divinho overschreden wordt, zal Divinho de afnemer hiervan (via fax, e-mail of telefoon) in kennis stellen.In dat geval heeft de afnemer het recht om de overeenkomst met Divinho te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Divinho te melden. 14. Eventuele betalingen in het kader van voorafgaand artikel door afnemer worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 werkdagen nadat Divinho het in bovenstaande artikelgenoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestort. 15. Divinho behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de afnemer over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden, hieraan zijn voor de afnemer geen extra transportkosten verbonden. 16. Alle aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Divinho, totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Divinho zijn voldaan. 17. Divinho houdt zich het recht voor een opvolgende jaargang te leveren indien de aangeboden jaargang niet meer leverbaar is. Divinho zal de afnemer hiervan vóór levering op de hoogte stellen. 18. Divinho is niet gehouden tot nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertragingen, een staking en het niet of niet tijdig leveren door leveranciers. 19. De afnemer dient een klacht kenbaar te maken op bovenstaand adres. 20. Divinho zal zo spoedig mogelijk de klacht proberen op te lossen. Divinho zal de afnemer hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten. 21. Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer. 22. Als de afnemer dit heeft kenbaar gemaakt kunnen deze gegevens gebruikt worden om de afnemer up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Divinho. 23. De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Divinho deelt persoonsgegevens niet en neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kan verkrijgen.  24. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Divinho website, waaronder programmatuur, zoekmethoden, teksten en beelden berusten bij Divinho. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door Divinho, informatie te kopiëren en/of te bewerken. 25. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Divinho is het Nederlandse recht van toepassing. 26. Alle correspondentie op basis van deze Koopvoorwaarden vindt plaats met Divinho, Eikakkerhoeven 3, 5242 KJ Rosmalen.